Reply To: Peer Review – Four Corners Activity

 • yaqinxiang

  Member
  January 29, 2023 at 1:52 am

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>1.每所学校都应开设多元文化教育课程.同意</font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>2.应该期待家庭成员与课堂活动,帮助我们更多地了解幼儿</font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>3.所有学习计划都应适合所有有特殊需要的孩子</font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>4.一些大家庭成员可能会使孩子感到困惑,因此他们应该在抚养或教育孩子方面有发言权</font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>5.同意我的课程应该基于每个孩子当时的兴趣。空闲时间提升自己,</font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>6.多种性确定包例如种族和文化,年轮、能力或家庭结构</font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>7.媒体公会正式准当地报全国各地的事</font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>8,美国应断绝与犯罪人权利国家的关系.这个问题留给政府</font></font>